ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

7ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα:    28η,  29η, 30η, 31η, 32η και 33η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.
Στις 7-07-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 28η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1o :Πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμίες ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα.
*Συντάχθηκε ο πίνακας μα τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δ/ντών των σχολικών μονάδων και μικρές διορθώσεις από μέλη του συμβουλίου και από την υπηρεσία. Ο πίνακας στάλθηκε στα σχολεία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης την ίδια μέρα, μαζί με οδηγίες, ώστε όσοι  συνάδελφοι  επιθυμούσαν και μπορούσαν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν αίτηση. Επίσης ζητήθηκε από τα σχολεία να μας ενημερώσουν ποιοι είναι οι τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικότητες όπου ανακοινώθηκε υπεραριθμία.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Διαδικασία οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Που προέρχονται από μετάθεση, είναι νεοδιόριστοι, βρίσκονται σε διάθεση, αιτήθηκαν βελτίωση θέσης ή παρέμειναν υπεράριθμοι.

1. Κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων.
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, το ΠΥΣΔΕ αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων καθώς και ο ονομαστικός πίνακας των υπεράριθμων που απέμειναν.  Οι πίνακες αυτοί ανακοινώνονται δημόσια.
Παρατήρηση:
Στους οριστικούς πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται ως διακριτά κενά ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κ.λπ., ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στις σχολικές μονάδες, και οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά θα γίνουν κατά ειδικότητα.

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Υπεραριθμίες – β’ μέρος

2. Κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

Α. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 Β. Στη συνέχεια, το ΠΥΣΔΕ συνεδριάζει και χαρακτηρίζει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ονομαστικά:
1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις (κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος), τότε χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.
Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. A’/08-05-1996), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/22-05-1997).

Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Υπεραριθμίες – α’ μέρος

1. Διαδικασία υπολογισμού οργανικών κενών και πλεονασμάτων.

Α. Αποστολή του πίνακα Α από κάθε σχολική μονάδα προς το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ). Ο πίνακας περιλαμβάνει:  
* τον αριθμό των τμημάτων κι τον αριθμό των μαθητών του σχολείου, ανά τάξη
* τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά ειδικότητα
* τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο – μόνιμα ή προσωρινά – αναλυτικά με το υποχρεωτικό ωράριο του καθενός και το συνολικό ωράριο κατά ειδικότητα, και τέλος
* το έλλειμμα ή πλεόνασμα ωρών ανά ειδικότητα. Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α’) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων - όπως π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ12.10, των κλάδων ΠΕ04.02, ΠΕ12.08, των κλάδων ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 κ.ά - (πρέπει να) κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες για ορθή διαχείριση προσωπικού.
(κατά την γνώμη μας αυτός ο επιμερισμός των κοινών ωρών α’ ανάθεσης πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν στην σχολική μονάδα όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες ή όπου λείπουν εντελώς, ειδάλλως καταχωρούνται στον κλάδο η στην ειδικότητα που υπάρχει στην σχολική μονάδα.) 

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Πλεονάσματα και κενά οργανικών θέσεων του ΠΥΣΔΕ Σερρών


Από το ΠΥΣΔΕ Σερρών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για τον αριθμό των τμημάτων ανά τάξη για το σχολικό έτος 2016-2017, ανακοινώθηκαν σήμερα τα πλεονάσματα και οι κενές οργανικές θέσεις.
Δείτε τα εδώ
 Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία στην σχολική τους μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι από την Παρασκευή 08-07-2016 μέχρι την Τρίτη 12-07-2016 (ώρα 15:00).
Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις, υπεράριθμοι κρίνονται οι τελευταία τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των υπεραρίθμων.
Αν δύο ή περισσότεροι τελευταία τοποθετημένοι, παρουσιάστηκαν την ίδια μέρα, ως υπεράριθμοι λογίζονται αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια μετάθεσης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Νέες προθεσμίες για υποβολή αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το έτος 2016-2017

Ένα αίτημα πολλών συναδέλφων που εκπληρώθηκε:
Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής  απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το έτος 2016-2017:

1. Από 07-07-2016 έως και 11-07-2016 και ώρα 15:00

6ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέματα:
* 25η , 26η και 27η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.
* Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ με θέμα τις υπηρεσιακές μεταβολές μας.
Στις 28-06-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 25η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1ο : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκομένων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ/αιτήσεις εκπαιδευτικών.
*Τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολικές μονάδες, όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Θέμα 2ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
* Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός συναδέλφου ΠΕ16.

Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ Σερρών Ιουλίου 2016

Έναρξη συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ με θέμα υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

Κατόπιν της ανακοίνωσης των μεταθέσεων καθορίζουμε το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Σερρών:

7-7-2016 (Πέμπτη). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα.

7-7-2016 (Πέμπτη). Αποστολή πινάκων με κενά και υπεραριθμίες στα σχολεία και στην ιστοσελίδα για ενημέρωση.

Δήλωση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς τους πίνακες από Παρασκευή 8-7-2016 μέχρι Τρίτη 12-7-2016 (ώρα 15:00).

13-7-2016 (Τετάρτη). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπ/κών ανά σχολική μονάδα.

Δήλωση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες με οργανικά κενά και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς τους ονομαστικά υπεράριθμους από Τετάρτη 13-7-2016 μέχρι την Παρασκευή 15-7-2016.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Μεταθέσεις 2016

Εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν χθες οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. .
Για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών:

Έφυγαν: