ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Υπεραριθμίες – α’ μέρος

1. Διαδικασία υπολογισμού οργανικών κενών και πλεονασμάτων.

Α. Αποστολή του πίνακα Α από κάθε σχολική μονάδα προς το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ). Ο πίνακας περιλαμβάνει:  
* τον αριθμό των τμημάτων κι τον αριθμό των μαθητών του σχολείου, ανά τάξη
* τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά ειδικότητα
* τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο – μόνιμα ή προσωρινά – αναλυτικά με το υποχρεωτικό ωράριο του καθενός και το συνολικό ωράριο κατά ειδικότητα, και τέλος
* το έλλειμμα ή πλεόνασμα ωρών ανά ειδικότητα. Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α’) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων - όπως π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ12.10, των κλάδων ΠΕ04.02, ΠΕ12.08, των κλάδων ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 κ.ά - (πρέπει να) κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες για ορθή διαχείριση προσωπικού.
(κατά την γνώμη μας αυτός ο επιμερισμός των κοινών ωρών α’ ανάθεσης πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν στην σχολική μονάδα όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες ή όπου λείπουν εντελώς, ειδάλλως καταχωρούνται στον κλάδο η στην ειδικότητα που υπάρχει στην σχολική μονάδα.) 
Β. Οι καταχωρήσεις των σχολικών μονάδων αθροίζονται κατά ομάδα σχολείων, στον πίνακα Β όπου προστίθενται στήλες με ελλείψεις και πλεονάσματα οργανικών θέσεων και συνολικά στα όρια κάθε περιοχής μετάθεσης, στον πίνακα Γ, όπου προστίθεται η στήλη «εκτίμηση ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα (-) ή πλεονάσματα (+)». Με βάση τους πίνακες Γ το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) προχωρεί στην υλοποίηση των μεταθέσεων. 
Παρατήρηση :
H στήλη αυτή αρχικά είχε αφαιρεθεί από το Υπουργείο και επανήλθε μετά από επιμονή του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, αλλά εκτιμούμε ότι το ΚΥΣΔΕ μάλλον δεν την λαμβάνει υπόψη.

Γ. Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από το Υπουργείο, το ΠΥΣΔΕ, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν μεταβολές στο εκπαιδευτικό προσωπικό, υπολογίζει και ανακοινώνει τα νέα πλεονάσματα (υπεραριθμίες) ή οργανικά κενά, ανά σχολική μονάδα.

Δ. Τα οργανικά κενά υπολογίζονται με βάση την πληρότητα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν οργανικά στην σχολική μονάδα.

Οι υπεραριθμίες προκύπτουν από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις, από μείωση των τμημάτων των μαθητών, όταν εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας (λειτουργικές υπεραριθμίες), ή από άλλη αιτία. Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 12 και περισσότερες ώρες α’ ανάθεσης, υφίσταται υπεραριθμία και αφορά αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης ειδικότητας που έχουν οργανική θέση στην σχολική μονάδα.
(άρθρο 14 του Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.)

Παράδειγμα 1:
Σε σχολείο που υπηρετούν τρεις μαθηματικοί με υποχρεωτικό ωράριο, αντίστοιχα, 18,20 και 20 ωρών (σύνολο 58 ώρες), οι διδακτικές ώρες μαθηματικών είναι 44, οπότε υπάρχει υπεραριθμία καθώς υπολείπονται 58-44 = 14 ώρες.

Ε. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (04.01 Φυσικών, 04.02 Χημικών, 04.03 Φυσιογνωστών, 04,04 Βιολόγων, 04.05 Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»
(Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013)

Για το λόγο αυτό, οι υπεραριθμίες και τα κενά δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος ΠΕ04 μπορεί να πάρει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στη σχολική μονάδα που δίνεται το οργανικό κενό. (πάντα, σύμφωνα με τη σειρά ρύθμισης - τοποθέτησης των υπεραρίθμων).

Παρατήρηση :
Στον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων της ΔΔΕ Σερρών όπου υπάρχουν υπεραριθμίες εμφανίζονται σε όλον τον κλάδο ΠΕ04 ενώ όπου υπάρχουν κενά εμφανίζονται κατά ειδικότητα, αφορούν όμως ενιαία, σε όλον τον κλάδο ΠΕ04. Αυτό γίνεται για να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι σε ποια ειδικότητα αφορούν οι περισσότερες διδακτικές ώρες που ελλείπουν, και καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με το σχολείο που τους ενδιαφέρει για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες.

Παράδειγμα 2:
Σε ένα σχολείο της πόλης των Σερρών ελλείπουν 38 ώρες ΠΕ04 (14 Φυσικής, 19 Χημείας και 5 Βιολογίας) οπότε υπάρχουν δύο οργανικά κενά. Στον πίνακα εμφανίζονται ως κενά Φυσικού και Χημικού αλλά μπορεί να τα διεκδικήσει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ΠΕ04 που έχει κριθεί υπεράριθμος στην πρώτη (1η) ομάδα σχολείων της ΔΔΕ Σερρών.
Στ. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων (δεν αφορά στην ΔΔΕ Σερρών, ακόμη) για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Δεν λαμβάνεται υπόψη ποιας σχολικής μονάδας το όνομα διατηρήθηκε μετά τη συγχώνευση ή αν δόθηκε νέο. Για τον καθορισμό του έτους τοποθέτησης λαμβάνεται υπόψη το έτος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κάθε σχολείο πριν τη συγχώνευση (115393/Δ2/28-9-2012 Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄).

Παρατηρήσεις:
1. Η κρίση της υπεραριθμίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μίας σχολική μονάδα γίνεται με την βασικής τους ειδικότητα σε και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.
2. Η υπεραριθμία δεν αφορά σε όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι και δεν έχουν οργανική θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: