ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Διαδικασία οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Που προέρχονται από μετάθεση, είναι νεοδιόριστοι, βρίσκονται σε διάθεση, αιτήθηκαν βελτίωση θέσης ή παρέμειναν υπεράριθμοι.

1. Κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων.
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, το ΠΥΣΔΕ αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων καθώς και ο ονομαστικός πίνακας των υπεράριθμων που απέμειναν.  Οι πίνακες αυτοί ανακοινώνονται δημόσια.
Παρατήρηση:
Στους οριστικούς πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται ως διακριτά κενά ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κ.λπ., ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στις σχολικές μονάδες, και οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά θα γίνουν κατά ειδικότητα.


2. Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης.
Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:
1) μετατέθηκαν από άλλες περιοχές μετάθεσης (άλλες ΔΔΕ)
2) είναι νεοδιόριστοι, για οριστική τοποθέτηση
3) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση και όσους εκπαιδευτικούς επανέρχονται από το εξωτερικό και δεν έχουν οργανική θέση.
4) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης (μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ) και τοποθέτηση σε άλλο σχολείο της ΔΔΕ Σερρών, όπου υπηρετούν
5) παρέμειναν υπεράριθμοι, οπότε και βρίσκονται στον ονομαστικό πίνακα υπεραρίθμων (ακόμα και αν δεν έκαναν δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης εντός προθεσμίας, τον περασμένο Δεκέμβρη του 2015)
κατά την γνώμη μας δικαιούνται, επίσης και όσοι
6) τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτησή τους σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας, εφόσον έκαναν αίτηση για βελτίωση θέσης, εμπρόθεσμα, τον περασμένο Δεκέμβριο.
να υποβάλουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες, δήλωση - αίτηση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.
Παρατήρηση:
Συνιστούμε στους συναδέλφους να δηλώνουν στην αίτησή τους όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά, αλλά και εκείνα - από το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους – που τους ενδιαφέρουν, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης, είναι πιθανό να προκύψουν οργανικά κενά και σε άλλα σχολεία πέρα από τα καθορισμένα.

3. Εξέταση δηλώσεων.
Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου, συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ με βάση τα μόρια μετάθεσης.
Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται τα:
α. Μόρια δυσμενών συνθηκών
β. Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ. Μόρια γάμου και παιδιών
δ. Μόρια εντοπιότητας. (υπολογίζονται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο/η εκπαιδευτικός)
ε. Μόρια συνυπηρέτησης. (υπολογίζονται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)
Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων.
4. Συμπληρωματικές αιτήσεις και τοποθετήσεις.
Το ΠΥΣΔΕ προκηρύσσει τις τυχόν υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις και καλεί τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου [2] να υποβάλλουν, νέες συμπληρωματικές αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες.
Παρατήρηση:
Για τον κλάδο ΠΕ04, οι κενές θέσεις καλύπτονται μόνο από την συγκεκριμένη ειδικότητα και στην τελευταία φάση.
Διευκρίνιση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε ερώτηση του ΠΥΣΔΕ Σερρών, με το έγγραφο 123383/ Ε2,  της 26-07-2016.
Μετά τις τελικές συμπληρωματικές τοποθετήσεις (όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς α/θμιας εκπαίδευσης και με διασταλτική εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς β/θμιας εκπαίδευσης) και στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία τυχόν υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

5. Παραμονή στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου [2] είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις, παραμένουν στη διάθεση του περιφερειακού  υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) και τοποθετούνται προσωρινά ή/και διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης ΔΔΕ.
6. Διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, ΠΥΣΔΕ, εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

(παράγραφος 15 του άρθρου 15 του Π.Δ 50/22-5-1996 :
«τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: