ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Υπεραριθμίες – β’ μέρος

2. Κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

Α. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 Β. Στη συνέχεια, το ΠΥΣΔΕ συνεδριάζει και χαρακτηρίζει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ονομαστικά:
1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις (κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος), τότε χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.
Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. A’/08-05-1996), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/22-05-1997).
Παρατηρήσεις:
1. Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας, άρα η οργανική θέση δεν χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν σε μία σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση αν κανείς δεν κάνει αίτηση άρσης υπεραριθμίας, χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
3. Σε αυτή και μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος, αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
Παράδειγμα 3 :
Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος τρεις Μαθηματικοί από τους οποίους οι δύο με μετάθεση ή βελτίωση και ένας με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους Μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταία τοποθετημένοι και κανείς τους δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας δεν μπορεί να  χαρακτηριστεί  υπεράριθμος σε καμία περίπτωση και θα χαρακτηριστεί εκείνος αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

 4. Ο χαρακτηρισμός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί μέχρις ότου είτε τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, είτε δεν τοποθετηθούν και αποδεχθούν με δήλωση τους την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96 .

3. Τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός που κρίθηκε υπεράριθμος.
Α. Να μην κάνει τίποτα.  Όπως είπαμε παραπάνω, η οργανική του θέση δεν χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ίδιος. Έτσι ο εκπαιδευτικός που κρίθηκε οργανικά υπεράριθμος :
*1. δικαιούται να κάνει δήλωση για τοποθέτηση σε οργανική θέση, συγκρινόμενος με όλους τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με μετάθεση, ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.
*2. μπορεί το Σεπτέμβριο να παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν κενές διδακτικές ώρες από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ.
*3. μπορεί το Σεπτέμβριο, εφόσον δεν καλύπτει κατά την έναρξη του σχολικού έτους, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική του θέση, να θεωρηθεί λειτουργικά υπεράριθμος, οπότε δύναται να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα, για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.
(αναλυτικά σε επόμενο σημείωμα για τις λειτουργικές υπεραριθμίες)

Β. Να κάνει, αν επιθυμεί και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, δήλωση άρσης υπεραριθμίας (δήλωση τοποθέτησης), γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και ενδιαφέρεται για τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή σε όμορη ομάδα με αυτά.
Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Αν υπάρχει κενό του κλάδου ενός εκπαιδευτικού στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.
(δείτε, παρακάτω στο κείμενο, τις ομάδες και τις όμορες ομάδες σχολείων)
Παρατήρηση:
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 αναφέρεται: «Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή».
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση με άρση υπεραριθμίας και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιασδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.
(68024/Δ2/18-6-2012 Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Γ΄)

Γ. Για την κρίση υπεραριθμίας στα σχολεία Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο όργανο είναι το ΚΥΣΔΕ, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ποιος εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.
Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»

 4. Ομάδες σχολείων και όμορες ομάδες της ΔΔΕ Σερρών.
Οι ομάδες των σχολείων και οι αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της περιφερειακής ενότητας Σερρών (ΔΔΕ Σερρών) επαναπροσδιορίστηκαν με την πράξη 37/22-10-2013 του ΠΥΣΔΕ Σερρών και έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1
1ο Γ/σιο Σερρών
1ο ΓΕΛ Σερρών
1ο ΕΠΑΛ Σερρών
2ο Γ/σιο Σερρών
2ο ΓΕΛ Σερρών
2ο ΕΠΑΛ Σερρών
3ο Γ/σιο Σερρών
3ο ΓΕΛ Σερρών
ΕΠΑΣ Σερρών
4ο Γ/σιο Σερρών
4ο ΓΕΛ Σερρών
4ο ΕΠΑΛ (Εσπερινό) Σερρών
5ο Γ/σιο Σερρών
5ο ΓΕΛ Σερρών
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών
6ο Γ/σιο Σερρών
ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Σερρών
Εσπερινό Γ/σιο Σερρών
Μουσικό Σχολείο Σερρών

ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 3
Γ/σιο Μαυροθάλασσας
Γ/σιο Στρυμονικού
ΓΕΛ Μαυροθάλασσας
Γ/σιο Σκουτάρεως
Γ/σιο Δημητριτσίου
ΓΕΛ Σκουτάρεως
Γ/σιο Νιγρίτας
Γ/σιο Λευκώνα
ΓΕΛ Νιγρίτας
ΓΕΛ Προβατά
ΕΠΑΛ Νιγρίτας

ΟΜΑΔΑ 4
ΟΜΑΔΑ 5
Γ/σιο Αλιστράτης
Γ/σιο Ν. Ζίχνης
ΓΕΛ Αλιστράτης
ΓΕΛ Ν. Ζίχνης
Γ/σιο Πρώτης
ΕΠΑΛ Ν. Ζίχνης
Γ/σιο Ροδολίβους
Γ/σιο Αγ. Πνεύματος
ΓΕΛ Ροδολίβους
Γ/σιο Ν. Σκοπού
Γ/σιο Παλαιοκώμης
ΓΕΛ Ν. Σκοπού
Γ/σιο Δραβήσκου
Γ/σιο Ν. Σουλίου
ΓΕΛ Πεντάπολης

ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΕΠΑΛ Ροδόπολης
Γ/σιο Ηράκλειας
Γ/σιο Κ. Ποροΐων
ΓΕΛ Ηράκλειας
ΓΕΛ Κ. Ποροΐων
ΕΠΑΛ Ηράκλειας
Γ/σιο Λιβαδιάς
Γ/σιο Σιδηροκάστρου
Γ/σιο Ν. Πετριτσίου
ΓΕΛ Σιδηροκάστρου
Γ/σιο Βυρώνειας
ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου
ΓΕΛ Βυρώνειας
Γ/σιο Σκοτούσσας
Γ/σιο Κοίμησης
Γ/σιο Αχλαδοχωρίου

Η ομάδα 1 δεν είναι όμορη με καμία άλλη ομάδα σχολείων.
Οι ομάδες 2 & 3 όμορες μεταξύ τους.
Οι ομάδες 4 & 5 όμορες μεταξύ τους.
Οι ομάδες 6 & 7 όμορες μεταξύ τους.

Το α' μέρος εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: