ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Κανονισμός λειτουργία της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ

Κανονισμός λειτουργία της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ

Άρθρο 1
Στις Σέρρες σήμερα την 2η Απριλίου 2015 δημιουργείται η Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών (ΕΛΜΕ Σερρών) που θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Σερρών.
 Άρθρο 2
Σκοποί της δημιουργίας της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών είναι:
1. Ο ενστερνισμός και η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2. Η ανθρώπινη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε μέλη και συνανθρώπους μας που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον των μελών.
 
 
Άρθρο 3
Μέλη της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών είναι όλα τα μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, μέλη είναι και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, πρώην μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών. Τα μέλη προσφέρουν εθελοντικά αίμα, είτε μεταβαίνοντας μεμονωμένα στην Υπηρεσία της Αιμοδοσίας, εντός του ωραρίου λειτουργίας της, είτε κατά τη διάρκεια οργανωμένης συλλογικής αιμοδοσίας.
Άρθρο 4
Η συνεργαζόμενη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σερρών, διατηρεί αρχείο των αιμοδοσιών των μελών και ενημερώνει την επιτροπή διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών για τον αριθμό προσφερόμενων μονάδων και τα αποθέματα.
Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών, για «κάλυψη ασθενών», μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών, για λογαριασμό δικό τους και των συγγενών τους. 
 Άρθρο 5
Η διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης η οποία απαρτίζεται από τρία [3] μέλη του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών. Η θητεία τους είναι διάρκειας ισόχρονης με τη θητεία τους στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών.
 Η Τριμελής Επιτροπή έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων για να καλλιεργηθεί η ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για τη διενέργεια συλλογικής αιμοδοσίας τακτικής ή έκτακτης. Συλλογική αιμοδοσία ορίζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας 1-2 φορές ετησίως. Διενέργεια έκτακτης αιμοδοσίας οργανώνεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω έκτακτων αναγκών.
3. Την τήρηση ονομαστικού αρχείου για κάθε συλλογική αιμοδοσία και αρχείου εντολών για «καλύψεις». Επίσης, σε συνολική κατάσταση διαχείρισης θα φαίνεται ανά ημερομηνία η εκάστοτε κατάσταση του συνολικού αποθεματικού της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών.
4. Την έγκριση αιτημάτων για έκδοση εντολών «κάλυψης ασθενούς» προς την Υπηρεσία Αιμοδοσίας.

 Άρθρο 6
Η έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής για την χορήγηση ποσότητας αίματος από τα αποθεματικά του συλλόγου («κάλυψη ασθενούς») σε κάποιο μέλος της ΕΛΜΕ Σερρών ή συγγενή του, είναι γραπτή.
Για την έκδοση εντολής «κάλυψης ασθενούς» γίνεται χρήση ειδικού εντύπου που φέρει το λογότυπο της ΕΛΜΕ Σερρών, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του καλυπτόμενου ασθενούς, το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης της εντολής, τον αριθμό των προσφερόμενων μονάδων αίματος.
Η εντολή φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής ή την υπογραφή ενός εκ των δύο μελών της Επιτροπής και τη σφραγίδα της ΕΛΜΕ Σερρών.
Κάθε εντολή προσκομίζεται ή αποστέλλεται με συσκευή τηλεομοιοτυπίας στην Ν.Υ. Αιμοδοσίας ή στην Προϊσταμένη της Ν. Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες και επί κωλυμάτων (π.χ δεν λειτουργεί η συσκευή τηλεομοιοτυπίας), μπορεί να δοθεί προφορική εντολή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, αλλά την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η γραπτή εντολή, όπως ορίζει η παραπάνω παράγραφος.
 Άρθρο 7
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας μετά τη δεύτερη αιμοδοσία υποχρεούται να χορηγήσει σε κάθε αιμοδότη-μέλος κάρτα εθελοντή αιμοδότη. Οι ατομικές αυτές κάρτες φυλάσσονται από τον ίδιο τον αιμοδότη και ισχύουν ως αποδεικτικό της ομάδας αίματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία πάει ο αιμοδότης για να προσφέρει αίμα. Σε αυτές τις ατομικές κάρτες μόνον οι υπεύθυνοι του συνεργείου της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας σημειώνουν τις ημερομηνίες αιμοδοσίας.
Άρθρο 8
Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών (ΕΛΜΕ Σερρών) διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος κανονισμού που αποτελείται από δώδεκα [12] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο τον κανονισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της συνεργαζόμενης Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης από το σκοπό ίδρυσης της Τράπεζας Αίματος γνωστοποιώντας την απόφαση αυτή γραπτώς, στη Διεύθυνση της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σερρών.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών, ειδοποιούνται τα μέλη και η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Σερρών, η οποία ενημερώνεται για τα έως τότε αποθεματικά της Τράπεζας Αίματος. Έτσι, η Υπηρεσία Αιμοδοσίας μπορεί να συνεχίσει να εξασφαλίζει στα τέως-μέλη «κάλυψη ασθενούς», όποτε παραστεί ανάγκη, ενώ τα συνολικά αποθεματικά της καταργούμενης Τράπεζας Αίματος περιέρχονται στο γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για κάλυψη πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.
 Άρθρο 10
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με σεβασμό στις αστικές διατάξεις του αστικού κώδικα και με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών.
 Άρθρο 11
Η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών απαρτίζεται από:

1. Πρόεδρος:     Πάνου Ελευθερία
2. Μέλη:             Ακριτίδης Χαράλαμπος
3. Μέλη:             Τσουχνικάς Ηλίας
Ο/Η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σερρών δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών που προκύπτει από το νέο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών στη Διεύθυνση της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σερρών με τις υπογραφές των νέων μελών.
 Άρθρο 12
Ο παρών κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών  εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Σερρών.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αναγραφόμενη ημερομηνία.
 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Σερρών
Πρόεδρος             Πάνου Ελευθερία
Αντιπρόεδρος      Κατσαρίδου Ελένη
Γραμματέας         Στανίση Νίκη 
Ταμίας                   Αρδανιώτης Δημήτρης
Μέλος                    Κεσούλη Λεμονιά
Μέλος                    Ακριτίδης Χαράλαμπος 
Μέλος                    Τσουχνικάς Ηλίας 
Μέλος                    Κασάπης Γεώργιος
Μέλος                    Λάγιος Γεράσιμος 
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Σερρών με την υπ’ αριθμό …….. απόφαση και καταχωρήθηκε στο βιβλίο πράξεων του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών.     
Σέρρες 02/04/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: